1. Vymezení pojmů

Zákazníkem naší společnosti je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná.

Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně prodávající.

GDPR – Nařízení Evropského paramentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

2. Ochrana osobních údajů

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, jejich zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy o dodání zboží či služeb, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů (např. zkontaktování kupujícího před uzavřením smlouvy či informování o průběhu zakázky) a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží či služeb (sdělení jména, telefonního čísla a adresy dodání).

Projeví-li kupující souhlas s užitím jeho osobních údajů k marketingovým účelům prodávajícího (zejména k zasílání obchodních sdělení) zatržením příslušného okénka na vstupním servisním protokolu při závěrečném potvrzování objednávky označeného textem “ Souhlasím s použitím svých osobních údajů pro poskytování zajímavých akcí a novinek. (je mi nejméně 16 let)“, je prodávající oprávněn osobní údaje kupujícího použít výhradně k jeho marketingovým účelům.

Projevením souhlasu kupujícího s užitím jeho osobních údajů k marketingovým účelům prodávajícího kupující rovněž potvrzuje, že je mu nejméně 16 let.

Osobní údaje kupujícího budou u prodávajícího uloženy na dobu neurčitou nebo po dobu jejich využívání k marketingovým účelům prodávajícího, dal-li s tímto využitím kupující souhlas.

Kupující má právo svůj souhlas kdykoli odvolat a být zapomenut. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu je možné provést elektronicky v zákaznickém portálu jehož internetová adresa je uvedená  v potvrzovacím e-mailu či v každém dalším e-mailu, který prodávající ze svého systému kupujícímu odesílá. Odvolání souhlasu je rovněž možné provést e-mailem s odvoláním souhlasu zaslaným na adresu info@pocitacovyzachranar.cz .

Kupující smí požadovat od prodávajícího přístup k osobním údajům týkajícím se kupujícího, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení jejich zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů. Toto lze rovněž provést v zákaznickém portálu jehož internetová adresa je uvedená  v potvrzovacím e-mailu či v každém dalším e-mailu, který z prodávající ze svého systému kupujícímu odesílá. Žádost o opravu nebo výmaz osobních údajů lze rovněž provést e-mailem s odvoláním souhlasu zaslaným na adresu info@pocitacovyzachranar.cz .

Kupující je oprávněn podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Osobní údaje zpracovávané prodávajícím pocházejí výlučně přímo od kupujících a jejich zpracování je prováděno automatizovaně bez dalšího profilování, ledaže se jedná o kupující souhlasící s použitím osobních údajů k marketingovým účelům prodávajícího, jejich kontakty (adresy, jména, příjmení, e-mailové adresy) jsou vedeny odděleně.

Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky a marketingových akcí prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákonnou legislativou České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění a od 25.5.2018 v souladu s GDPR.

Osobní údaje shromažďuje prodávající, kterým je společnost Nay-Tech s. r. o., Úzká 205/11, 500 03 Hradec Králové, IČO: 06390331, e-mail: info@pocitacovyzachranar.cz